ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 | Volume 40 Issue 3

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560-2563
วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์
สมศรี เจริญพิชิตนันท์
รำไพ รอยเวียงคำ

PDF

รายงานผู้ป่วย | Case Report

Successful Closure of a Bronchopleural Fistula by Intrapleural Administration of Fibrin Glue: A Case Report
ชนทัต ไตรทอง
ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

Mediatinal Lymph Node Evaluation in Non-Small cell Lung Cancer
Kamontip Kunwipakorn
Suparearg Disayabutr
Jamsak Tscheikuna

PDF

เวชปฏิบัติ | Clinical Practice

หน่วยตรวจสมรรถภาพปอดเคลื่อนที่
สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
PDF

การควบคุมคุณภาพในการทดสอบสมรรถภาพระบบการหายใจด้วยคลื่นความถี่ โดยวิธี Forced Oscillation Technique (FOT) และ Impulse Oscillometry System (IOS)
สิมาพร พรมสาร
สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
เรือตรีหญิงวัชราภรณ์ บุตรขำ

PDF

ดรรชนี | Index

PDF


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s