ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ | Volume 41 Issue 1

มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕ | January-April 2022

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

การศึกษาลักษณะและปัจจัยพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งปอด ที่ถูกวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอดเสมหะลบมาก่อน
ปริพนธ์ พิชยพาณิชย์
ชวลิต ชยางศุ

PDF

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ
จิรวัฒน์ วรสิงห์
ปรมัติ ศักดิ์แสน
ผลิน กมลวัทน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

แนวทางการพิจารณาความพร้อมสำหรับการเดินทางทางอากาศของผู้ป่วยโรคปอด
ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์
PDF

เวชปฏิบัติ | Clinical Practice

ปัญหาลมรั่วขณะใช้เครื่องอัดอากาศ ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ภคณัช พรมเคียมอ่อน
ดวงพร เลิศศิลป์
ภาคภูมิ เชยชีพ

PDF

การช่วยแพทย์ทำหัตถการการเจาะตรวจผ่านผนังหลอดลม โดยการใช้ endobronchial ultrasound
มนฤทัย เด่นดวง
PDF