คณะบรรณาธิการ

เจ้าของและผู้จัดพิมพ์

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา

สงคราม ทรัพย์เจริญ
ชัยเวช นุชประยูร
ประพาฬ ยงใจยุทธ
นันทา มาระเนตร์
วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์
อรรถ นานา
สุมาลี เกียรติบุญศรี
สุชัย เจริญรัตนกุล

บรรณาธิการ

วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย

รองบรรณาธิการ

อภิชาต คณิตทรัพย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

มนะพล กุลปราณีต
สันติ สิลัยรัตน์
นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย

คณะบรรณาธิการ

กมล แก้วกิติณรงค์
กัลยา ปัญจพรผล
กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์
เจริญ ชูโชติถาวร
แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
ฉันชาย สิทธิพันธ์
เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
ชายชาญ โพธิรัตน์
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
ณัฐพงศ์ เจียมจริยธรรม
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
นาฏพธู สงวนวงศ์
นิธิพัฒน์ เจียรกุล
ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
วรางคณา กีรติชนานนท์
วัชรา บุญสวัสดิ์
วิภา รีชัยพิชิตกุล
วิสาข์สิริ ตันตระกูล
ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์
ศิวศักดิ์ จุทอง
ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
อดิศร วงษา
อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี
อนันต์ วัฒนธรรม
อรรถวุฒิ ดีสมโชค
อังคณา ฉายประเสริฐ

เลขานุการ

ทัศนียา สุธรรมสมัย
เกตสุดา สุนทวงษ์

ผู้จัดการ

นาฏพธู สงวนวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

เกตสุดา สุนทวงษ์

สำนักงาน

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2270-1033, 0-2279-1354
โทรสาร 02-2271-1547

สำนักงานบรรณาธิการ

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2419-7757
โทรสาร 0-2411-0107

เว็บไซต์

http://thaichestjournal.org

Publisher

Anti-tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King

Advisory Board

Songkram Supcharoen
Praparn Youngchaiyud
Visidth Udompanich
Sumalee Kiatboonsri
Chaivej Nuchprayoon
Nanta Maranetra
Arth Nana
Suchai Charoenratanakul

Editor

Wanchai Dejsomritrutai

Assistant Editor

Manaphol Kulpraneet
Santi Silairatana
Nuttapol Rittayamai

Editorial Board

Watchara Boonsawat
Angkana Chaiprasert
Nitipatana Chierakul
Charoen Chuchotitaworn
Athavuth Deesomchok
Supparerk Disayabutr
Narongpon Dumavibhat
Sarayut L Geater
Nattapon Jaimchariyatam
Siwasak Juthong
Kamol Kaewkittinarong
Theerasuk Kawamatawong
Warangkana Keeratichananont
Prapun Kittivoravitkul
Chalerm Liwsrisakul
Kittipong Maneechotesuwan
Kanlaya Panjapornpon
Chairat Permpikul
Chaychan Phothiratana
Anakapong Phunmanee
Kunchit Piyavechviratana
Prapaporn Pornsuriyasak
Wipa Reechaipichitkul
Suthat Rungruanghiranya
Piamlap Sangsayan
Natphatu Sanguanwong
Chanchai Sittipunt
Visasiri Tantrakul
Jamsak Tscheikuna
Doungrut Watanakijkrilert
Anan Wattanathum
Adisorn Wongsa

Secretary

Tasneeya Suthamsmai
Ketsuda Suntavong

Manager

Natphatu Sanguanwong

Assistant Manager

Ketsuda Suntavong

Office

Anti-tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King
1281 Paholyothin Road, Samsen-nai, Bangkok 10400
Tel: 0-2270-1033, 0-2279-1354
Fax: 0-2271-1547

Office of the editor

Division of Respiratory Disease and Tuberculosis
Asdang Building, 2nd floor, Siriraj Hospital,  Wanglang Rd, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel: 0-2419-7757
Fax: 0-2411-0107

Website Address

http://thaichestjournal.org