ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

Volume 38: Issue 2


ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562

นิพนธ์ต้นฉบับ/Original Article

ประสิทธิภาพของการฝึกโดยใช้สถานการณ์จำลอง ในการดูแลภาวะหืดกำเริบเฉียบพลัน สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม: ติดตามผลลัพธ์ภายใน 1 ปี
ถิรชาติ เสวตานนท์
PDF

รายงานผู้ป่วย/Case Report

Endobronchial Metastasis: A Rare Manifestation of Cholangiocarcinoma and Role of Pulmonary Intervention
วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์
ธิติวัฒน์ ศรีประสาสน์
PDF

บททบทวนวารสาร/Review Article

Navigational Bronchoscopy
สรายุทธ เอี่ยมสอาด
ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

PDF

Hypersensitivity Pneumonitis
อภิญญา นาคะพงศ์
PDFGLI 2012

The Quest for the Standard: Global Lung Initiative (GLI) 2012

บทความพิเศษ
วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561

PDF

วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย พ.บ.

บทนำ

การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง spirometry นั้นมีประโยชน์ในการช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรค และ ประเมินความรุนแรงของความผิดปกติของการทำงานของระบบการหายใจ การแปลผลค่าที่ได้จากการตรวจ spirometry ว่าปกติหรือผิดปกตินั้นต้องอาศัยการเปรียบเทียบกับค่าปกติในประชากรทั่วไป เช่นเดียวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าปกติหรือค่ามาตรฐานของการตรวจ spirometry นั้นจะแปรผันตามปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ชาติพันธุ์ เพศ อายุ และความสูง โดยสามารถคำนวณได้จากสมการที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ได้จากการสำรวจในแต่ละเชื้อชาติ การศึกษาส่วนใหญ่ทำในประชากรทางตะวันตกซึ่งเป็นคอเคเซียน เช่น สมการของ European Community for Steel and Coal (ECCS)[1], Crapo[2], NHANES III[3] เป็นต้น สำหรับการศึกษาในประชากรในแถบอื่นมีน้อย ในทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นมองโกลอยด์นั้น มีสมการของ Lam และคณะ[4] ที่ทำการสำรวจในประชากรชาวฮ่องกงในปี พ.ศ. 2525

Read More

คลังวารสาร

Archive

พ.ศ. ปีที่ ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4
2562 38 PDF PDF PDF
2561 37 PDF PDF PDF
2560 36 PDF PDF PDF
2557 35 PDF PDF PDF PDF
2556 34 PDF PDF PDF PDF
2555 33 PDF PDF PDF PDF
2554 32 PDF PDF PDF PDF
2553 31 PDF PDF PDF PDF
2552 30 PDF PDF PDF PDF
2551 29 PDF PDF PDF PDF
2550 28 PDF PDF PDF PDF
2549 27 PDF PDF PDF PDF
2548 26 PDF PDF PDF PDF
2547 25 PDF PDF PDF PDF
2546 24 PDF PDF PDF PDF


Vol 38, Issue 1

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562

บททบทวนวารสาร/Review Article

ภาวะหลอดลมตีบจากเหตุที่ไม่ใช่โรคมะเร็ง
วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์
ธิติวัฒน์ ศรีประสาสน์

PDF
Effective TB Control in Thailand: Family DOT vs Non-Family DOT
พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
PDF
ลักษณะทางคลินิกและการรักษาโรคปอดติดเชื้อแอสเปอร์จิลลัสชนิดเรื้อรัง
พงศกร ค้ำพันธุ์
PDF

รายงานผู้ป่วย/Case Report

Post-tuberculous Tracheobronchial Stenosis: Case Report
สรายุทธ เอี่ยมสอาด
ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

PDF