ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒ | Volume 41 Issue 2

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕ | May-August 2022

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

การศึกษาการใช้การส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนล่างร่วมกับการตรวจโดยวิธีอณูชีววิทยา เพื่อวินิจฉัยโรควัณโรคปอด ในผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคปอดที่เสมหะไม่พบเชื้อ
เริงศักดิ์ สิงห์กาญจนโรจน์
PDF

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือดื้อยา Rifampicin (MDR/RR-TB) ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9-11เดือน
ผลิน กมลวัทน์
อุษณีย์ อึ้งเจริญ
ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
พิริยา เหรียญไตรรัตน์

PDF

ประสิทธิผลของ Xpert MTB/RIF® Ultra กับการตรวจพบเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
วัลยา สิทธิ
สายใจ สมิทธิการ
วรรณนิศา เทพรงค์ทอง
ผลิน กมลวัทน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

การสําลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจและการส่องกล้องหลอดลม
พรชัย โอภาสปัญญาสาร
พลตรีอนันต์ วัฒนธรรม
เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
ศักรินทร์ กังสุกุล
กุลชาติ เอกภูมิมาศ

PDF

Thermal ablation of peripheral lung cancer: A narrative review of the role of bronchoscopic thermal ablation
Chayanon Songsomboon
Kamontip Kunwipakorn
Supparerk Disayabutr
Jamsak Tscheikuna

PDF

ข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

PDFปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ | Volume 41 Issue 1

มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕ | January-April 2022

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

การศึกษาลักษณะและปัจจัยพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งปอด ที่ถูกวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอดเสมหะลบมาก่อน
ปริพนธ์ พิชยพาณิชย์
ชวลิต ชยางศุ

PDF

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ
จิรวัฒน์ วรสิงห์
ปรมัติ ศักดิ์แสน
ผลิน กมลวัทน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

แนวทางการพิจารณาความพร้อมสำหรับการเดินทางทางอากาศของผู้ป่วยโรคปอด
ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์
PDF

เวชปฏิบัติ | Clinical Practice

ปัญหาลมรั่วขณะใช้เครื่องอัดอากาศ ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ภคณัช พรมเคียมอ่อน
ดวงพร เลิศศิลป์
ภาคภูมิ เชยชีพ

PDF

การช่วยแพทย์ทำหัตถการการเจาะตรวจผ่านผนังหลอดลม โดยการใช้ endobronchial ultrasound
มนฤทัย เด่นดวง
PDF