ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 | Volume 40 Issue 3

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560-2563
วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์
สมศรี เจริญพิชิตนันท์
รำไพ รอยเวียงคำ

PDF

รายงานผู้ป่วย | Case Report

Successful Closure of a Bronchopleural Fistula by Intrapleural Administration of Fibrin Glue: A Case Report
ชนทัต ไตรทอง
ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

Mediatinal Lymph Node Evaluation in Non-Small cell Lung Cancer
Kamontip Kunwipakorn
Suparearg Disayabutr
Jamsak Tscheikuna

PDF

เวชปฏิบัติ | Clinical Practice

หน่วยตรวจสมรรถภาพปอดเคลื่อนที่
สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
PDF

การควบคุมคุณภาพในการทดสอบสมรรถภาพระบบการหายใจด้วยคลื่นความถี่ โดยวิธี Forced Oscillation Technique (FOT) และ Impulse Oscillometry System (IOS)
สิมาพร พรมสาร
สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
เรือตรีหญิงวัชราภรณ์ บุตรขำ

PDF

ดรรชนี | Index

PDFปีที่ 40 ฉบับที่ 2 | Volume 40 issue 2

พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ | May-August 2021

บทความพิเศษ/Special Article

COVID-19 Pneumonia
นิธิพัฒน์ เจียรกุล
PDF

นิพนธ์ต้นฉบับ/Original Article

ผลการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยเอกซเรย์ปอดในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ดี
จีราวัฒน์ แก้ววินัด
PDF

บททบทวนวารสาร/Review Article

ภาวะการเชื่อมต่อของหลอดอาหารและหลอดลม (Tracheoesophaeal fistula)
ปรภัสร์ อึ้งขจรกุล
พลตรีอนันต์ วัฒนธรรม

PDF

เวชปฏิบัติ/Clinical Practice

เทคนิคการติดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางผิวหนัง ในผู้ป่วยตรวจการนอนหลับ
ภาคภูมิ เชยชีพ
กุสุมา มามณี

เอื้อมพร คชลัย
PDF

การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการตรวจการนอนหลับในผู้ใหญ่ และเทคนิคการวัดศีรษะ: การติดสายสัญญาณต่างๆ
เอื้อมพร คชลัย

ภาคภูมิ เชยชีพ
ภคณัช พรมเคียมอ่อน

PDFปีที่ 40 ฉบับที่ 1 | Volume 40 issue 1

มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ | January-April 2021

นิพนธ์ต้นฉบับ/Original Article

ความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-gamma Release Assay (IGRA)
บุญเชิด กลัดพ่วง
ชำนาญ ยุงไธสง
ผลิน กมลวัทน์

PDF

บททบทวนวารสาร/Review Article

ภาวะกระบังลมทำงานผิดปกติ
Diaphragmatic Dysfunction

อธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์
PDF

การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ดวงพร เลิศศิลป์
ธวัชชัย แพนอุชชวัน
กุสุมา มามณี

PDF

เทคนิคการแกะอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับเพื่อช่วยลดการเกิดผิวหนังถูกทำลายจากวัสดุยึดติดทางการแพทย์
ธวัชชัย แพนอุชชวัน
ดวงพร เลิศศิลป์
เอื้อมพร คชลัย

PDF

รายงานผู้ป่วย/Case Report

ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก: รายแรกของประเทศภายหลังประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 13
พีระพัชร ไทยสยาม
PDF