ปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๓ | Volume 41 Issue 3

กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๕ | September-December 2022

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

การศึกษาอัตรารอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กระยะลุกลามเฉพาะที่ ที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ฤทธิกร อภิณหพาณิชย์
ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
วิชัย เบญจชลมาศ

PDF

การเปรียบเทียบผลและประเมินประสิทธิภาพของการเพาะเลี้ยงเชื้อ และพิสูจน์ชนิดของเชื้อวัณโรค ด้วยวิธีเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็ง กับวิธีเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว
ทิพย์ภารัตน์ ณ ศรีสุข
ชนัฎตรี ก๋ำดี
ลัดดา รัตนวิจิตร

PDF

ผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ที่มีผลการตรวจยืนยันและได้รับแจ้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ภายใต้กลไกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
อรรถกร จันทร์มาทอง
ลัดดาวัลย์ ปัญญา

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

ทบทวนสูตรยาระยะสั้นที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
นฤมล ลือกิตตินันท์
PDF

เกี่ยวกับวารสาร | About Journal

ดัชนี | Index
PDF

ข้อแนะนำการเตรียมต้นฉบับ
PDFปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๒ | Volume 41 Issue 2

พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๕ | May-August 2022

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

การศึกษาการใช้การส่องกล้องทางเดินหายใจส่วนล่างร่วมกับการตรวจโดยวิธีอณูชีววิทยา เพื่อวินิจฉัยโรควัณโรคปอด ในผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคปอดที่เสมหะไม่พบเชื้อ
เริงศักดิ์ สิงห์กาญจนโรจน์
PDF

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือดื้อยา Rifampicin (MDR/RR-TB) ด้วยสูตรยาระยะสั้น 9-11เดือน
ผลิน กมลวัทน์
อุษณีย์ อึ้งเจริญ
ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
พิริยา เหรียญไตรรัตน์

PDF

ประสิทธิผลของ Xpert MTB/RIF® Ultra กับการตรวจพบเชื้อวัณโรคในประเทศไทย
วัลยา สิทธิ
สายใจ สมิทธิการ
วรรณนิศา เทพรงค์ทอง
ผลิน กมลวัทน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

การสําลักสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจและการส่องกล้องหลอดลม
พรชัย โอภาสปัญญาสาร
พลตรีอนันต์ วัฒนธรรม
เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
ศักรินทร์ กังสุกุล
กุลชาติ เอกภูมิมาศ

PDF

Thermal ablation of peripheral lung cancer: A narrative review of the role of bronchoscopic thermal ablation
Chayanon Songsomboon
Kamontip Kunwipakorn
Supparerk Disayabutr
Jamsak Tscheikuna

PDF

ข้อแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ

PDFปีที่ ๔๑ ฉบับที่ ๑ | Volume 41 Issue 1

มกราคม-เมษายน ๒๕๖๕ | January-April 2022

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

การศึกษาลักษณะและปัจจัยพยากรณ์โรคในผู้ป่วยมะเร็งปอด ที่ถูกวินิจฉัยเป็นวัณโรคปอดเสมหะลบมาก่อน
ปริพนธ์ พิชยพาณิชย์
ชวลิต ชยางศุ

PDF

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ
จิรวัฒน์ วรสิงห์
ปรมัติ ศักดิ์แสน
ผลิน กมลวัทน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

แนวทางการพิจารณาความพร้อมสำหรับการเดินทางทางอากาศของผู้ป่วยโรคปอด
ดุจรัตน์ สมบูรณ์วิบูลย์
PDF

เวชปฏิบัติ | Clinical Practice

ปัญหาลมรั่วขณะใช้เครื่องอัดอากาศ ในการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ภคณัช พรมเคียมอ่อน
ดวงพร เลิศศิลป์
ภาคภูมิ เชยชีพ

PDF

การช่วยแพทย์ทำหัตถการการเจาะตรวจผ่านผนังหลอดลม โดยการใช้ endobronchial ultrasound
มนฤทัย เด่นดวง
PDFปีที่ 40 ฉบับที่ 3 | Volume 40 Issue 3

นิพนธ์ต้นฉบับ | Original Article

สถานการณ์วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560-2563
วรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์
สมศรี เจริญพิชิตนันท์
รำไพ รอยเวียงคำ

PDF

รายงานผู้ป่วย | Case Report

Successful Closure of a Bronchopleural Fistula by Intrapleural Administration of Fibrin Glue: A Case Report
ชนทัต ไตรทอง
ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์

PDF

บททบทวนวารสาร | Review Article

Mediatinal Lymph Node Evaluation in Non-Small cell Lung Cancer
Kamontip Kunwipakorn
Suparearg Disayabutr
Jamsak Tscheikuna

PDF

เวชปฏิบัติ | Clinical Practice

หน่วยตรวจสมรรถภาพปอดเคลื่อนที่
สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
PDF

การควบคุมคุณภาพในการทดสอบสมรรถภาพระบบการหายใจด้วยคลื่นความถี่ โดยวิธี Forced Oscillation Technique (FOT) และ Impulse Oscillometry System (IOS)
สิมาพร พรมสาร
สุวัฒน์ ตั้งจิตยงสิวะ
เรือตรีหญิงวัชราภรณ์ บุตรขำ

PDF

ดรรชนี | Index

PDFปีที่ 40 ฉบับที่ 2 | Volume 40 issue 2

พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ | May-August 2021

บทความพิเศษ/Special Article

COVID-19 Pneumonia
นิธิพัฒน์ เจียรกุล
PDF

นิพนธ์ต้นฉบับ/Original Article

ผลการตรวจคัดกรองวัณโรคปอดด้วยเอกซเรย์ปอดในผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ำตาลไม่ดี
จีราวัฒน์ แก้ววินัด
PDF

บททบทวนวารสาร/Review Article

ภาวะการเชื่อมต่อของหลอดอาหารและหลอดลม (Tracheoesophaeal fistula)
ปรภัสร์ อึ้งขจรกุล
พลตรีอนันต์ วัฒนธรรม

PDF

เวชปฏิบัติ/Clinical Practice

เทคนิคการติดอุปกรณ์ตรวจวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ทางผิวหนัง ในผู้ป่วยตรวจการนอนหลับ
ภาคภูมิ เชยชีพ
กุสุมา มามณี

เอื้อมพร คชลัย
PDF

การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการตรวจการนอนหลับในผู้ใหญ่ และเทคนิคการวัดศีรษะ: การติดสายสัญญาณต่างๆ
เอื้อมพร คชลัย

ภาคภูมิ เชยชีพ
ภคณัช พรมเคียมอ่อน

PDFปีที่ 40 ฉบับที่ 1 | Volume 40 issue 1

มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ | January-April 2021

นิพนธ์ต้นฉบับ/Original Article

ความชุกการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากการตรวจด้วยวิธี Interferon-gamma Release Assay (IGRA)
บุญเชิด กลัดพ่วง
ชำนาญ ยุงไธสง
ผลิน กมลวัทน์

PDF

บททบทวนวารสาร/Review Article

ภาวะกระบังลมทำงานผิดปกติ
Diaphragmatic Dysfunction

อธิวัฒน์ ไตรพิพิธสิริวัฒน์
PDF

การใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกชนิดต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น
ดวงพร เลิศศิลป์
ธวัชชัย แพนอุชชวัน
กุสุมา มามณี

PDF

เทคนิคการแกะอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับเพื่อช่วยลดการเกิดผิวหนังถูกทำลายจากวัสดุยึดติดทางการแพทย์
ธวัชชัย แพนอุชชวัน
ดวงพร เลิศศิลป์
เอื้อมพร คชลัย

PDF

รายงานผู้ป่วย/Case Report

ถอดบทเรียนการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก: รายแรกของประเทศภายหลังประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 13
พีระพัชร ไทยสยาม
PDFสำหรับผู้นิพนธ์

ข้อแนะนำการเตรียมต้นฉบับ

วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ยินดีรับพิจารณานิพนธ์ต้นฉบับ รายงานวิจัย รายงานผู้ป่วย บททบทวนวารสาร และงานเขียนวิชาการในลักษณะอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ความรู้ ทั้งนี้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความก้าวหน้า ความร่วมมือทางวิชาการของบรรดาแพทย์และ บุคลากรทางสาธารณสุขที่มีความสนใจในสาขาวิชานี้
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการตีพิมพ์บทความของท่าน คณะบรรณาธิการขอเรียนแนะนำ การเตรียมต้นฉบับสำหรับวารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ดังนี้

รูปแบบของต้นฉบับ

โปรดสละเวลาพลิกดูการจัดรูปหน้ากระดาษจากบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารฉบับนี้ และกรุณาถือเป็นตัวแบบในการพิมพ์ต้นฉบับของท่าน (โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน้าแรกของบทความทุกประเภท ซึ่งวารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ต้องการรักษาไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะบางประการ เกี่ยวกับรูปแบบการเรียงพิมพ์ชื่อเรื่อง บทความ ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิของผู้นิพนธ์ สถาบันในสังกัดของผู้นิพนธ์ และบทคัดย่อ สำหรับกระดาษพิมพ์ดีด อาจเป็นกระดาษพิมพ์สั้นหรือยาวก็ได้ โดยควรพิมพ์หน้าเดียว และควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษพิมพ์

องค์ประกอบของต้นฉบับ

ต้นฉบับทุกประเภทควรประกอบด้วยส่วนต่างๆ เรียงลำดับดังนี้

ชื่อเรื่อง

ควรให้สั้นและบ่งบอกถึงขอบเขตของเนื้อเรื่องได้ชัดเจน ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนหรือ เคยบรรยายในที่ประชุมวิชาการมาก่อน อาจใส่เครื่องหมายดอกจันกำกับที่อักษรตัวสุดท้ายของชื่อเรื่องนั้นๆ และให้แจ้งความเป็นมาไว้ ที่เชิงอรรถท้ายหน้ากระดาษแผ่นแรกของต้นฉบับ

ชื่อผู้นิพนธ์ วุฒิ สถาบันในสังกัด

ใส่ชื่อและสกุล ของผู้นิพนธ์ตามปกติพร้อมด้วยปริญญาหรือคุณวุฒิการศึกษาไม่เกิน 3 อภิไธย ในบรรทัดถัดไปให้ระบุชื่อหน่วยงานในสังกัดของผู้นิพนธ์ ถ้าต้นฉบับเป็นผลงานของคณะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดหน่วยงานเดียวกัน ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันกำกับความแตกต่างไว้ที่อภิไธยของผู้ร่วมนิพนธ์แต่ละคน แล้วจึงระบุหน่วยงานในสังกัดของบุคคลเหล่านั้นในบรรทัดถัดไป

บทคัดย่อ

ต้นฉบับที่เป็นนิพนธ์ต้นฉบับและรายงานผู้ป่วยทุกประเภท จำเป็นต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้พิมพ์คัดย่อภาษาไทยก่อน แล้วจึงตามด้วย abstract ในกรณีที่นิพนธ์ต้นฉบับหรือรายงานผู้ป่วยเป็นต้นฉบับภาษาไทย ไม่ต้องระบุชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่อง และสถาบันต้นสังกัดไว้ ในบทคัดย่อภาษาไทย แต่ให้ระบุชื่อเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน abstract ในกรณีที่นิพนธ์ต้นฉบับหรือรายงานผู้ป่วยเป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ระบุชื่อผู้นิพนธ์ ชื่อเรื่อง และสถาบันในสังกัดไว้ ในบทคัดย่อภาษาไทย แต่ไม่จำเป็นต้องระบุชื่อเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษไว้ใน abstract สำหรับต้นฉบับในลักษณะอื่นๆ เช่น บทความพิเศษ บททบทวนวารสาร บันทึกเวชกรรม ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องมีบทคัดย่อ

เนื้อเรื่อง

ในกรณีของนิพนธ์ต้นฉบับควรมีขั้นตอน ในการนำเสนอเนื้อเรื่องตามลำดับคือ บทนำ วัสดุและวิธีการ ผล วิจารณ์ สรุป สำหรับต้นฉบับประเภทอื่นๆ ผู้นิพนธ์อาจพิจารณาจัดลำดับหัวข้อในการนำเสนอเนื้อเรื่องได้เองตามความเหมาะสม สำหรับต้นฉบับทุกประเภทที่่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้นิพนธ์ควรให้ความรอบคอบเป็นพิเศษกับการใช้หลักไวยากรณ์ และควรพิสูจน์อักษรทุกตัวในต้นฉบับก่อนที่จะส่งต้นฉบับนั้นไปให้คณะบรรณาธิการ สำหรับต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย ควรหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น ศัพท์แพทย์ภาษาต่างประเทศที่มีผู้บัญญัติเป็นภาษาไทยและใช้กันแพร่หลายแล้ว ขอให้ พยายามใช้ภาษาไทย โดยอาจใส่ภาษาต่างประเทศไว้ในวงเล็บเมื่อใช้ครั้งแรก แต่ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงภาษาต่างประเทศ อีกในการใช้ครั้งต่อๆ ไป หากมีตาราง แผนภูมิ สไลด์ และรูปภาพ คำบรรยายตาราง แผนภูมิ และรูปภาพให้พิมพ์ไว้ด้านบนหรือด้านล่างของตาราง หรือ แผนภูมิ หรือรูปภาพเหล่านั้น

กิตติกรรมประกาศ

หากผู้นิพนธ์ต้องการบันทึก คำกล่าวขอบคุณบุคคลหรือสถาบันใดไว้ในต้นฉบับก็อาจกระทำได้โดยขอให้ใช้ข้อความที่กะทัดรัดพอสมควร

เอกสารอ้างอิง

ต้นฉบับทุกประเภทจะต้องอ้างอิง เอกสารที่ใช้ประกอบการเขียน (ยกเว้น บทความพิเศษและ บทบรรณาธิการ) ถ้าข้อความในเนื้อเรื่องนำมาจากผู้แต่งคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะให้กำกับการอ้างอิงไว้ด้วยหมายเลขเรียงตามลำดับ โดยให้หมายเลขที่กำกับในรายชื่อเอกสารอ้างอิงตรงกันกับหมายเลข ในเนื้อเรื่องด้วย การอ้างอิงเอกสารให้ใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver) และการย่อวารสารให้ใช้ตามดรรชนีเมดิคัส (Index Medicus) ตัวอย่าง เช่น:-

1. การอ้างอิงหนังสือตำรา หากเป็นตำราของผู้นิพนธ์คนเดียวหรือหลายคน ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน เช่น
Crofton JW, Douglas AC. Respiratory diseases. 3rd ed. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1981.
หากเป็นตำราประเภทรวบรวมบทความของผู้นิพนธ์หลายคน ให้ใส่ชื่อบรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการ เช่น
Weatherall DJ, Ledingham JGG, Warrell DA, editors. Oxford textbook of medicine. Oxford: Oxford University Press; 1983.
บัญญัติ ปริชญานนท์, สมบุญ ผ่องอักษร (บรรณาธิการ). วัณโรค. พิมพ์ครั้งที่ 2. สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์; 2524.
ในกรณีที่อ้างอิงเฉพาะบทความใดบทความหนึ่งจากหนังสือตำราประเภทบทความ เช่น
Reynolds HY. Normal and defective respiratory host defenses. In: Pennington JE, editor. Respiratory infections. New York: New York Press: 1983. p.1-24.
ประพาฬ ยงใจยุทธ. โรคหืด. ใน: บัญญัติ ปริชญานนท์ (บรรณาธิการ). โรคระบบการหายใจและวัณโรค. กรุงเทพฯ: โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล; 2522. p. 212-44.

2. การอ้างอิงบทความในวารสาร ถ้าเป็นบทความที่มีผู้นิพนธ์ไม่เกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อผู้นิพนธ์ทุกคน แต่ถ้าเกิน 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 3 คนแรก เช่น
Douglas NJ, Calverley PMA, Leggett RJE, et al. Transient hypoxaemia during sleep in chronic bronchitis and emphysema. Lancet 1979: 1;1-4.
ประกิต วาทีสาธกกิจ, ประไพ สุเทวี บุรี, พูนเกษม เจริญพันธ์, สุมาลี เกียรติบุญศรี, ศรีสุวรรณ บูรณรัชดา. การจัดบริการรักษาผู้ป่วยนอก. วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2529: 7:107-10.
ถ้าเป็นบทความหรือรายงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เช่น
College of General Practitioner. Chronic bronchitis in Great Britain. Br Med J 1961: 2: 973-99.
ศูนย์วัณโรคเขต 5 อุบลราชธานี. รายงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคขั้นพื้นฐานปี 2520. วารสารโรคติดต่อ 2521: 4:20-35.

3. การอ้างอิงเอกสารในลักษณะอื่นๆ ถ้าเป็นต้นฉบับที่ยังไม่ได้พิมพ์เผยแพร่ แต่กำลังอยู่ในระหว่างตีพิมพ์ เช่น
Boysen PG, Block AJ. Wynne JW, et al. Nocturnal pulmonary hypertension in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chest (in press).
สงคราม ทรัพย์เจริญ, ชัยเวช นุชประยูร, บัญญัติ ปริชญานนท์. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อวัณโรคต้านยาปฐมภูมิกับผลการรักษา. วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต (กำลังตีพิมพ์).
ถ้าเป็นรายงานประจำปีหรือเอกสารเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งตีพิมพ์เป็นครั้งคราว เช่น
National Center for Health Statistics. Acute condition-incidence and associated disability. United States July 1968-June 1969. Rockville, Maryland: National Center for Health Statistics, 1972.
สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และกระทรวงสาธารณสุข. รายงานการประชุมสัมมนาวิชาการวัณโรค ระดับชาติครั้งที่ 2 วันที่ 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ณ โรงแรม ไฮแอทเซ็นทรัลพลาซา, กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตรีณสาร: 2530.
ในกรณีที่เป็นรายงานการอภิปราย หรือสัมมนาวิชาการ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เช่น
CIBA symposium. Terminology, definition, and classification of chronic pulmonary emphysema and related conditions. Thorax 1959; 14:286-99.

การส่งต้นฉบับ

เมื่อต้นฉบับของท่านพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่แนะนำไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว กรุณาสละเวลา ตรวจดูรูปแบบและองค์ประกอบของต้นฉบับอีกครั้งพร้อมกับพิสูจน์อักษรด้วยตนเองให้ละเอียดที่สุด แล้วจึงกรอกแบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ (ท้ายเล่ม) และส่งสำเนา (scan) พร้อมไฟล์ต้นฉบับมาที่ e-mail address: tasneeya@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองดังนี้

บรรณาธิการวารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ตึกอัษฎางค์ ชั้น 2
โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

การพิสูจน์อักษร

ในกระบวนการเรียงพิมพ์ เมื่อคณะบรรณาธิการได้รับต้นฉบับของท่านแล้ว พิจารณาเห็น ว่าไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องจะส่งให้ผู้มีคุณวุฒิ 2 ท่านเป็นผู้ทบทวนบทความก่อนจะเร่งดำเนินการตีพิมพ์ออกเผยแพร่และจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของต้นฉบับได้รับทราบ การเรียงพิมพ์และการพิสูจน์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ของวารสารฯ ในขั้นตอนนี้จะถือเอาต้นฉบับพิมพ์ของท่านเป็นเกณฑ์ ท่านจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ เข้าไปอีกไม่ได้ เพราะการทำเช่นนั้นจะก่อให้เกิดความยุ่งยากในกระบวนการผลิตหลายประการ อีกทั้งจะทำให้สิ้นเปลืองเวลา-วัสดุ-ค่าจ้างในการพิมพ์มากขึ้น ในกรณีที่ท่านต้องการพิสูจน์อักษรในขั้นตอนนี้ด้วยตนเอง โปรดแจ้งความจำนงล่วงหน้าไว้ในต้นฉบับพิมพ์หรือในจดหมายที่แนบมากับต้นฉบับพิมพ์ด้วย

สำเนาพิมพ์

ผู้นิพนธ์สามารถดาวน์โหลดสำเนาพิมพ์ (reprint) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaichest.net หรือ http://thaichestjournal.org

แบบฟอร์มการส่งต้นฉบับ

Downloadคณะบรรณาธิการ

เจ้าของและผู้จัดพิมพ์

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่ปรึกษา

สงคราม ทรัพย์เจริญ
ชัยเวช นุชประยูร
ประพาฬ ยงใจยุทธ
นันทา มาระเนตร์
วิศิษฎ์ อุดมพาณิชย์
อรรถ นานา
สุมาลี เกียรติบุญศรี
สุชัย เจริญรัตนกุล

บรรณาธิการ

วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย

รองบรรณาธิการ

อภิชาต คณิตทรัพย์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

มนะพล กุลปราณีต
สันติ สิลัยรัตน์
นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย

คณะบรรณาธิการ

กมล แก้วกิติณรงค์
กัลยา ปัญจพรผล
กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์
เจริญ ชูโชติถาวร
แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา
ฉันชาย สิทธิพันธ์
เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
ชายชาญ โพธิรัตน์
ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ณรงค์ภณ ทุมวิภาต
ณัฐพงศ์ เจียมจริยธรรม
ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
นาฏพธู สงวนวงศ์
นิธิพัฒน์ เจียรกุล
ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล
ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
เปี่ยมลาภ แสงสายัณห์
วรางคณา กีรติชนานนท์
วัชรา บุญสวัสดิ์
วิภา รีชัยพิชิตกุล
วิสาข์สิริ ตันตระกูล
ศรายุทธ ลูเซียน กีเตอร์
ศิวศักดิ์ จุทอง
ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
อดิศร วงษา
อนัฆพงษ์ พันธุ์มณี
อนันต์ วัฒนธรรม
อรรถวุฒิ ดีสมโชค
อังคณา ฉายประเสริฐ

เลขานุการ

ทัศนียา สุธรรมสมัย
เกตสุดา สุนทวงษ์

ผู้จัดการ

นาฏพธู สงวนวงศ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

เกตสุดา สุนทวงษ์

สำนักงาน

สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2270-1033, 0-2279-1354
โทรสาร 02-2271-1547

สำนักงานบรรณาธิการ

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค
ตึกอัษฎางค์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ถนนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 0-2419-7757
โทรสาร 0-2411-0107

เว็บไซต์

http://thaichestjournal.org

Publisher

Anti-tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King

Advisory Board

Songkram Supcharoen
Praparn Youngchaiyud
Visidth Udompanich
Sumalee Kiatboonsri
Chaivej Nuchprayoon
Nanta Maranetra
Arth Nana
Suchai Charoenratanakul

Editor

Wanchai Dejsomritrutai

Assistant Editor

Manaphol Kulpraneet
Santi Silairatana
Nuttapol Rittayamai

Editorial Board

Watchara Boonsawat
Angkana Chaiprasert
Nitipatana Chierakul
Charoen Chuchotitaworn
Athavuth Deesomchok
Supparerk Disayabutr
Narongpon Dumavibhat
Sarayut L Geater
Nattapon Jaimchariyatam
Siwasak Juthong
Kamol Kaewkittinarong
Theerasuk Kawamatawong
Warangkana Keeratichananont
Prapun Kittivoravitkul
Chalerm Liwsrisakul
Kittipong Maneechotesuwan
Kanlaya Panjapornpon
Chairat Permpikul
Chaychan Phothiratana
Anakapong Phunmanee
Kunchit Piyavechviratana
Prapaporn Pornsuriyasak
Wipa Reechaipichitkul
Suthat Rungruanghiranya
Piamlap Sangsayan
Natphatu Sanguanwong
Chanchai Sittipunt
Visasiri Tantrakul
Jamsak Tscheikuna
Doungrut Watanakijkrilert
Anan Wattanathum
Adisorn Wongsa

Secretary

Tasneeya Suthamsmai
Ketsuda Suntavong

Manager

Natphatu Sanguanwong

Assistant Manager

Ketsuda Suntavong

Office

Anti-tuberculosis Association of Thailand under the Royal Patronage of His Majesty the King
1281 Paholyothin Road, Samsen-nai, Bangkok 10400
Tel: 0-2270-1033, 0-2279-1354
Fax: 0-2271-1547

Office of the editor

Division of Respiratory Disease and Tuberculosis
Asdang Building, 2nd floor, Siriraj Hospital,  Wanglang Rd, Bangkoknoi, Bangkok 10700
Tel: 0-2419-7757
Fax: 0-2411-0107

Website Address

http://thaichestjournal.org