ปีที่ 38 ฉบับที่ 2

Volume 38: Issue 2


ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2562

นิพนธ์ต้นฉบับ/Original Article

ประสิทธิภาพของการฝึกโดยใช้สถานการณ์จำลอง ในการดูแลภาวะหืดกำเริบเฉียบพลัน สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม: ติดตามผลลัพธ์ภายใน 1 ปี
ถิรชาติ เสวตานนท์
PDF

รายงานผู้ป่วย/Case Report

Endobronchial Metastasis: A Rare Manifestation of Cholangiocarcinoma and Role of Pulmonary Intervention
วรวุฒิ ตันติทวีวัฒน์
ธิติวัฒน์ ศรีประสาสน์
PDF

บททบทวนวารสาร/Review Article

Navigational Bronchoscopy
สรายุทธ เอี่ยมสอาด
ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร
แจ่มศักดิ์ ไชยคุนา

PDF

Hypersensitivity Pneumonitis
อภิญญา นาคะพงศ์
PDF